bg   En  

  Етнография

 

             Отдел „Етнография” е обособен през 1976г. Неговата дейност е съсредоточена в издирване, събиране и съхраняване на материали, представящи традиционната градска и селска материална и духовна култура в периода от средата на 19 до средата на 20 век. Във фонда на отдела се съхраняват над 2 500 инвентарни единици, постъпили от територията на Асеновградския етнографски регион. Най-значими са следните колекции:
     - от градски и селски тъкани, представящи традиционни тъкачни техники и орнаментика;
     - от характерни за Асеновградския регион женски, мъжки и детски носии;
     - от накити на традиционните за региона костюми;
     - от предмети и инструментариум, свързани с лозарството и винопроизводството;
     - от копия на оригинални мартеници, великденски яйца, сурвачки и др., свързани с празнично-обредната система на местното население.
     В резултат на дългогодишна събирателска дейност и теренни проучвания научният фонд на отдела съдържа богата информация за по-голямата част от селищата в Асеновградския регион. Обособени са досиета на отделните села, съдържаща информация за всички аспекти на тяхната материална и духовна култура.
     Ползотворната работа на уредниците в отдела е намерила израз в уреждането на експозиция „Представителен градски бит от края на 19 и началото на 20 век” в реставрирана и адаптирана за целта сграда.
     В момента в отдела работи уредникът Росица Иванова.